Bogna Lewtak - Baczyńska
Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca.

Strona główna
 Dossier«
 Otrzymane
nagrody
 
 Wystawy
zbiorowe
 
 Wystawy
indywidualne
 
 Nagrania
muzyczne
 
 Książki
autorstwa
Bogny L-B
 
 Galeria i Teatr
Well Art
i osoby z nim
związane.
 
Malarstwo
 Obrazy,
grafika
i rysunek
«
 Grafiki
część 2.
«
 Prace
malarskie
z dzieciństwa.
«
Muzyka
 Wybrane
utwory
w mp3
«
 Repertuar
B.L-B
«
Reżyseria
 Sztuki
i wieczory,
staże
reżyserskie
«
 Film
Bogny L-B
«
Poezja BLB
 Wybrane
wiersze
Tom I
«
 Wybrane
wiersze
Tom II
«
 Wiersze
wieczorne
i dla dzieci.
«
Teksty pieśni
autorstwa BL-B
 Pożegnanie
Ojczyzny
K.Ogińskiego
«
 O Polskich
Ofiarach
Ludobójstwa
na Kresach
«
 'Je suis malade'
S.Lama
sł.pl. BL-B
«
 'La foule'
- 'Tłum'
z rep. E.Piaf
sł. pl. BL-B
«
 A.Chaczaturian
- muzyka
sł.pol. B.L-B
'Smutku myśli'
«
Prace teoretyczne
 Rozważania
o malarstwie.
«
Projekty
 Scenografia,
aranżacje,
ilustracje,
architektura
«
Aktualnie
 Aktualnie
i troszkę
dawniej.
«
Występy
 Dzieciństwo,
studia
i dzień
dzisiejszy.
«
 Zapowiedzi
Koncertów
i Recitali
«
Artyści z mojej
rodziny
 Balet i
Choreografia
Dagny
Baczyńskiej
-Kissas
«
 Polskie Kresy
i krajobraz
w fotografii kpt
W. Żarskiego
(Międzywojnie)
«
Dzieje mojej rodziny
 Krzysztof Kamil
Baczyński.
«
 Reduta Ordona
A. Mickiewicza
i J. B. Zaleski
«
 F. Chopin
i W.K. Stattler
«
 Blisko
Józefa
Piłsudskiego.
«
 Auschwitz
-Birkenau,
Mauthausen
-Gusen
«
 Katyń«
 Powstanie
Warszawskie
-wspomnienia
Teresy Szuch
Lewtak
-Stattler
'Mirka', 'Miła'
«
 Teresa
Lewtak-Stattler
z d. Szuch
odeszła
na wieczną
wartę.
«
 Obrona
Powietrzna
Anglii
«
 Ratowanie Żydów przez członków rodziny B.L-B - Komitet Dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów«
 List Ojca Św.
Jana Pawła II
do B. Lewtak
-Baczyńskiej
i pamiątki
z okresu Jego
Pontyfikatu
«
Powstanie Warszawskie
 Inicjatywa
utworzenia
Święta
Narodowego
1 Sierpnia.
«
IPN dokumenty
 Status
pokrzywdzonej
B. Lewtak
Baczyńskiej.
 
 Status
pokrzywdzonego
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Odmowa
współpracy
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Zaświadczenie
z IPN dla
Tadeusza
Baczyńskiego.
 
200-lecie urodzin
Fryderyka Chopina
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
G.Ohlsson
- archiwalia
«
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
koncerty
i video
«
 XVI M. Konkurs
Pianistyczny
im. F.Chopina
eliminacje - video
«
Paryż
 BL-B w życiu
artystycznym
Paryża.
«
Komunikaty i zawiadomienia
 Transporty
Polaków do
KL Auschwitz
prezentacja
publikacji
«
 Galeria 022
ZPAP
Wystawa
Bogny L-B
REQUIEM
«
 X Salon
Książki
Polonijnej.
 ZAiKS i ja.«
 Sprostowanie
nie zamieszczone
w Wikipedii
dotyczące
J.Cyrankiewicza
«
 Kupieckie
Domy
Towarowe
«
Galeria
 Archiwum
zdjęć
rodzinnych.
«
Inicjatywy urbanistyczne
 Inicjatywy
urbanistyczne
(od 1990 r.)
dla m.st.
Warszawy,
inicjatywy
plastyczne,
muzyczne i in.
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
«
 Plan
przestrzennego
zagospodarowania
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szkic
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szansa
dla Żoliborza
bez szansy dla
mieszkańców.
«
 Konsultacje
społeczne
Żoliborzan
dn.26.03.2009r.
zorganizowane
w Urzędzie
Gminy przez
Zarząd
Stowarzyszenia
Żoliborzan
«
Linki
 Poseł na Sejm RP dr Artur Górski z PiS. 
 Prof.zw.dr.hab.
Jerzy J.Korczak
 
 CD i MC
z recitali
i spektakli
Galerii i Teatru
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
 
 Wydawnictwo BL-B 
 Genealogia rodziny Baczyńskich. 
Kontakt
 Dane
teleadresowe.
«


ZAiKS i ja

Pierwsze ze złych doświadczeń ze stowarzyszeniami.     Kochani Przyjaciele Artyści i Kochani Odbiorcy i Wielbiciele Sztuki,


     Wszystkim nam nie jest łatwo i nie jest wesoło, a szczególnie kiedy czujemy się nie tak traktowani jak inni obywatele.
     Nie wiem czy ten przypadek, który poniżej opiszę, kogokolwiek pocieszy, ale może chociaż innym da on poczucie wspólnoty w trudnościach dotyczących sztuki, która przecież powinna nas spajać jako społeczeństwo, jako państwo, edukować, dostarczać ważnych dla naszego pozytywnego rozwoju wrażeń, dawać poczucie, że się jest w obywatelskim państwie, w którym konstytucja zapewnia obywatelom prawa, które są przestrzegane.
     Należę do kilku, żeby nie powiedzieć - wielu stowarzyszeń, głównie twórczych. Od 1998 r. należę do ZAiKSu - czyli do Stowarzyszenia Autorów i Kompozytorów ZAiKS.

     Dostałam się doń na bazie mojego dorobku twórczego i poparcia udzielonego mi przez wymaganą ilość zasłużonych członków ZAiKS.
     Jestem w Stowarzyszeniu ZAiKS w dwóch sekcjach :
Autorów Muzyki Rozrywkowej i Tanecznej oraz w Sekcji Utworów Literackich Małych Form.

Ze względu na swoją twórczość i dorobek mogłabym starać się należeć co najmniej jeszcze do trzech kolejnych sekcji ZAiKS - do Sekcji Autorów Dzieł Dramatycznych, Autorów Dzieł Plastycznych oraz do Sekcji Autorów Dzieł Literackich, no ale po co mi tyle Sekcji skoro już z tymi dwoma Sekcjami, do których należę, jest tyle kłopotów ?

     Jestem w ZAiKSie jako członek nadzwyczajny, a więc bez praw wyborczych, od 11 ! (jedenastu !) lat, podczas kiedy statut ZAiKS informuje, że można już przenieść członka ZAiKS w poczet członków zwyczajnych po trzech latach członkowstwa nadzwyczajnego w ZAiKS jeżeli ma on wymagany dorobek twórczy, a to był mój przypadek. A więc od 11 lat, a od 8 ! (ośmiu !) niezgodnie ze statutem i regulaminem ZAiKS - pomimo składanych do ZAiKS wniosków o zmianę członkowstwa jestem członkiem ZAiKS z ograniczonymi prawami bo nie mam prawa głosu w istotnych sprawach mających wpływ na rozwój naszej polskiej kultury i to pomimo znacznego powiększenia się mojego dorobku w obydwu sekcjach, pomimo upływu wymaganych statutem ZAiKS - 3 (trzech) lat bycia członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia ZAiKS.

     Jest to niezgodne ze statutem i regulaminem ZAiKS, lecz pomimo składania kilka lat temu przez dłuższy okres czasu wymaganych w tej sprawie wniosków do ZAiKS, pomimo skarg i zażaleń, wpierw do ZAiKS, potem do władz miasta, a nawet w skrajnej bezsilności - do Sądu Rejestrującego Stowarzyszenie ZAiKS gdzie zgłosiłam nieprzestrzeganie przez ZAiKS własnego statutu - żadna instancja ani instytucja ani sam ZAiKS nie podjęli żadnych działań aby prawu stało się zadość.
Wszystko bezskutecznie.

     Zamiast uzyskania należnego mi członkowstwa zwyczajnego ZAiKS i przestrzegania zapisów statutowych przez Stowarzyszenie ZAiKS otrzymałam od ZAiKS, o ile dobrze pamiętam, lecz może się mylę - pismo z zapytaniem - komu należy wypłacić środki finansowe w przypadku mojej śmierci. Zabawne, prawda ?
Po tylu pismach, korespondencji, skargach i zażaleniach stało się jasne, choć brzmi to może humorystycznie, że Stowarzyszenie nigdy nie będzie zamierzało wobec mnie zastosować swoich przepisów statutowych - są one tylko dla wybranych - po prostu chyba będzie ono z tym czekać aż zejdę z tego świata.
Dostałam również odpowiedź odmowną ze strony ZAiKS stawiającą przede mną nowy nieznany mi dotąd warunek.

Statut Stowarzyszenia ZAiKS informuje :

Par. 7.
1.
O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu właściwej Sekcji.

Par. 8.
1.
Przeniesienie członka nadzwyczajnego w poczet członków zwyczajnych może nastąpić na wniosek zainteresowanego, w trybie przewidzianym paragrafem 7 ust.1 po upływie trzyletniego okresu przynależności do Stowarzyszenia i wykazaniu się określonym dorobkiem regulaminem właściwej Sekcji.

2. Zarząd Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Sekcji, może przenieść członka nadzwyczajnego w poczet członków zwyczajnych przed upływem trzyletniego okresu przynależności do Stowarzyszenia.

Par. 9.
1.
Członkom zwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze, prawo brania udziału w życiu Stowarzyszenia oraz korzystania z jego urządzeń i pomocy w zakresie objętym zadaniami Stowarzyszenia.A oto zapisy Statutu Stowarzyszenia ZAiKS
(spójrz na paragrafy Statutu ZAiKS : 8, 9 ) - zobacz tutajRegulamin Stowarzyszenia ZAiKS informuje :

Par. 7.
1.
Przeniesienie członka nadzwyczajnego w poczet członków zwyczajnych może nastąpić na jego wniosek po upływie 3 lat od daty przyjęcia do Stowarzyszenia. Na wniosek Zarządu Sekcji Zarząd Stowarzyszenia może termin ten skrócić.

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Sekcji może wystąpić do Zarządu Stowarzyszenia o przyjęcie zainteresowanego w poczet członków zwyczajnych z zaniechaniem okresu wymienionego w ust.1.

3. Wniosek o przeniesienie członka nadzwyczajnego w poczet członków zwyczajnych Zarząd właściwej Sekcji przedstawia Zarządowi Stowarzyszenia.

Par. 21. Przy ubieganiu się o przeniesienie z kategorii członków nadzwyczajnych do kategorii członków zwyczajnych, będzie brany pod uwagę dorobek twórczy w okresie członkowstwa.

Par. 22. Wymogi formalne, zawarte w par.8 do par.18 mogą być przez Zarząd Sekcji obniżone w wypadku przynależności zainteresowanego do Związku lub Stowarzyszenia twórczego, właściwego ze względu na rodzaj czynności.
A oto Regulamin Stowarzyszenia ZAiKS
(spójrz na paragrafy Regulaminu ZAiKS : 7, 9, 10, 21, 22 ) - zobacz tutajZapraszam Państwa również do wczytania się w paragraf 1-szy Statutu Stowarzyszenia ZAiKS. W punkcie 3-cim jest tam zapisane:

''Stowarzyszenie nie prowadzi działalności zarobkowej.'' - zobacz tutaj


W paragrafie 3-cim statutu ZAiKS w podpunkcie 5-tym jest zapisane:

''ułatwianie działalności twórczej członkom Stowarzyszenia.'' - zobacz tutaj


A w punkcie 6-tym:

''popieranie wartościowej twórczości autorskiej we wszystkich jej dziedzinach reprezentowanych w Stowarzyszeniu.'' - zobacz tutaj     Jak widać pisanie przeze mnie muzyki do m.in. wybitnych poematów Adama Mickiewicza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Jana Kochanowskiego, Józefa Bohdana Zaleskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Leonardo da Vinci jak i in. i poezja własna - za które to utwory słowno-muzyczne, poezje i albumy z nimi - dostaję nagrody - nie są twórczością wartościową do popierania przez Stowarzyszenie ZAiKS.
Mimo, że dość późno, bo po przebiegu więcej niż trzech lat członkowstwa nadzwyczajnego w ZAiKS, zorientowałam się, że mimo nagrania nowych płyt z nową muzyką, z nowymi tekstami - nie zostałam przeniesiona w poczet członków zwyczajnych ZAiKS i złożyłam wymagane w tej kwestii wnioski do ZAiKS, a potem widząc, że nie odniosły one skutku, złożyłam skargi na ZAiKS - to cały czas była szansa aby Stowarzyszenie zachowało się wobec mnie zgodnie ze swoim Statutem. W tym czasie nadal cały czas mój dorobek się powiększał, starałam się nie ustawać w swojej pracy twórczej.

     Jak pisałam powyżej, odpowiedzią ze strony ZAiKS na moje liczne skargi było poinformowanie mnie przez ZAiKS, że ZAiKS wprowadził nowy wymóg - jak się okazuje - wymóg pozastatutowy czyli nie pochodzący ze Statutu ZAiKS (który go ustawowo obowiązuje) i z poza jego regulaminu - co jest bezprawne.
Wymóg ten w ZAiKS powstał poza moją zgodą i poza moją wiedzą i polegał na konieczności posiadania, o ile dobrze zrozumiałam, 4000 zł przychodu z tytułu praw autorskich na koncie osoby, która chce być przekwalifikowana z członka nadzwyczajnego na członka zwyczajnego ZAiKS.

     Jak wiemy zgodnie z ustawą o Stowarzyszeniach tylko zapisy statutowe obowiązują ZAiKS w powyższej kwestii a powyższy wymóg nie jest zapisany w statucie ZAiKS ani w jego regulaminie.
Ten nowy wymóg, jak pisałam powyżej, był mi nieznany, nigdy przeze mnie nie akceptowany poprzez żadną umowę z ZAiKSem i nie zawarty ani w statucie ani w regulaminie ZAiKS, no i moja twórczość należy m.in. do kategorii przybliżania wartości m.in. wielkiej poezji polskiej i europejskiej, a więc jest twórczością wymagającą raczej wsparcia ze strony państwa, a przy wielkim utrudnianiu przez różne ośrodki dystrybucji płyt z podobnym repertuarem i utrudnianiu rozpowszechniania koncertów z powyższym repertuarem - jest twórczością nie przynoszącą wielkich dochodów, ale niemniej potrzebną.

     W przypadku typu sztuki przeze mnie i niewielu innych artystów uprawianej, mniej obecnie nagłaśnianej, jak wielka poezja polska i europejska, czyli utwory dłuższe i poważniejsze, należące do poezji śpiewanej ale już na pograniczu klasyki oraz przy występujących trudnościach robionych przy dystrybucji i upowszechnianiu nagrań - z podobnymi utworami - wymóg ten, nie dość, że niezgodny z zapisem ustawy, bo pozastatutowy - nie jest możliwy do spełnienia przez nielicznych artystów tej gałęzi sztuki, którą ja uprawiam.

     Ponadto, z tego co wiem, nie wszyscy członkowie ZAiKS aby być przekwalifikowanymi na członka zwyczajnego musieli spełniać powyższy pozastatutowy wymóg ZAiKSu. Jest on więc nie tylko spoza obowiązujących ZAiKS przepisów ale i traktuje się go wybiórczo, z tego co słyszałam, nie wobec wszystkich członków ZAiKS.

     Chciałam więc Państwu powiedzieć to, co właściwie już wiemy jako społeczeństwo. Trudno się spotkać obecnie u nas z przestrzeganiem przepisów i prawa. Jest to nagminne i obywatel jest na ogół zupełnie bezradny.
Jeżeli obywatel nie przestrzega przepisów - jest ścigany przez organy, ale czy działa to równie sprawnie w drugą stronę ?

     Jeżeli przetrwamy, pomimo tej całej niedogodnej dla nas jako ludzi, w tym jako dla artystów - sytuacji, to przez to, że będziemy, wbrew wszelkim przeciwnościom, starać się tworzyć, rozwijać, szukać idei i sensu pracy i działań, a przy tym zachowywać szacunek do swojej historii i kultury, dla godnych szacunku postaw, dla patriotów, dla swoich bliskich.
Wzajemne przyjazne, lojalne stosunki międzyludzkie pozwalają przetrwać niejedne przeciwności.
Państwa miłe słowa nieraz dają nam - nierówno traktowanym czy niezrozumianym artystom - szansę przetrwania i tworzenia nadal dla potrzeb rozwoju naszej kultury gdyż coraz częściej zaczyna się nam wydawać, że istniejemy już tylko dla kultury drugiego obiegu - jak odrzucone społeczeństwo - dla odrzuconego społeczeństwa.


grudzień 2009                                                              BL-B.


Statut Stowarzyszenia ZAiKS :powrót     Regulamin Stowarzyszenia ZAiKS :

powrót     góra strony     
Copyright © 2010 Well Art       All rights reserved ! ®