Bogna Lewtak - Baczyńska
Artysta malarz, reżyser, kompozytor, autor, wykonawca.
Strona główna
 Dossier«
 Otrzymane
nagrody
 
 Wystawy
zbiorowe
 
 Wystawy
indywidualne
 
 Nagrania
muzyczne
 
 Książki
autorstwa
Bogny L-B
 
 Galeria i Teatr
Well Art
i osoby z nim
związane.
 
Malarstwo
 Obrazy,
grafika
i rysunek
«
 Grafiki
część 2.
«
 Prace
malarskie
z dzieciństwa.
«
Muzyka
 Wybrane
utwory
w mp3
«
 Repertuar
B.L-B
«
Reżyseria
 Sztuki
i wieczory,
staże
reżyserskie
«
 Film
Bogny L-B
«
Poezja BLB
 Wybrane
wiersze
Tom I
«
 Wybrane
wiersze
Tom II
«
 Wiersze
wieczorne
i dla dzieci.
«
Teksty pieśni
autorstwa BL-B
 Pożegnanie
Ojczyzny
K.Ogińskiego
«
 O Polskich
Ofiarach
Ludobójstwa
na Kresach
«
 'Je suis malade'
S.Lama
sł.pl. BL-B
«
 'La foule'
- 'Tłum'
z rep. E.Piaf
sł. pl. BL-B
«
 A.Chaczaturian
- muzyka
sł.pol. B.L-B
'Smutku myśli'
«
Prace teoretyczne
 Rozważania
o malarstwie.
«
Projekty
 Scenografia,
aranżacje,
ilustracje,
architektura
«
Aktualnie
 Aktualnie
i troszkę
dawniej.
«
Występy
 Dzieciństwo,
studia
i dzień
dzisiejszy.
«
 Zapowiedzi
Koncertów
i Recitali
«
Artyści z mojej
rodziny
 Balet i
Choreografia
Dagny
Baczyńskiej
-Kissas
«
 Polskie Kresy
i krajobraz
w fotografii kpt
W. Żarskiego
(Międzywojnie)
«
Dzieje mojej rodziny
 Krzysztof Kamil
Baczyński.
«
 Reduta Ordona
A. Mickiewicza
i J. B. Zaleski
«
 F. Chopin
i W.K. Stattler
«
 Blisko
Józefa
Piłsudskiego.
«
 Auschwitz
-Birkenau,
Mauthausen
-Gusen
«
 Katyń«
 Powstanie
Warszawskie
-wspomnienia
Teresy Szuch
Lewtak
-Stattler
'Mirka', 'Miła'
«
 Teresa
Lewtak-Stattler
z d. Szuch
odeszła
na wieczną
wartę.
«
 Obrona
Powietrzna
Anglii
«
 Ratowanie Żydów przez członków rodziny B.L-B - Komitet Dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów«
 List Ojca Św.
Jana Pawła II
do B. Lewtak
-Baczyńskiej
i pamiątki
z okresu Jego
Pontyfikatu
«
Powstanie Warszawskie
 Inicjatywa
utworzenia
Święta
Narodowego
1 Sierpnia.
«
IPN dokumenty
 Status
pokrzywdzonej
B. Lewtak
Baczyńskiej.
 
 Status
pokrzywdzonego
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Odmowa
współpracy
Janusza
Baczyńskiego.
 
 Zaświadczenie
z IPN dla
Tadeusza
Baczyńskiego.
 
200-lecie urodzin
Fryderyka Chopina
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
G.Ohlsson
- archiwalia
«
 200-lecie
urodzin
Fryderyka
Chopina.
koncerty
i video
«
 XVI M. Konkurs
Pianistyczny
im. F.Chopina
eliminacje - video
«
Paryż
 BL-B w życiu
artystycznym
Paryża.
«
Komunikaty i zawiadomienia
 Transporty
Polaków do
KL Auschwitz
prezentacja
publikacji
«
 Galeria 022
ZPAP
Wystawa
Bogny L-B
REQUIEM
«
 X Salon
Książki
Polonijnej.
 ZAiKS i ja.«
 Sprostowanie
nie zamieszczone
w Wikipedii
dotyczące
J.Cyrankiewicza
«
 Kupieckie
Domy
Towarowe
«
Galeria
 Archiwum
zdjęć
rodzinnych.
«
Inicjatywy urbanistyczne
 Inicjatywy
urbanistyczne
(od 1990 r.)
dla m.st.
Warszawy,
inicjatywy
plastyczne,
muzyczne i in.
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
«
 Plan
przestrzennego
zagospodarowania
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szkic
dotyczący
Żoliborza
Oficerskiego
i Cytadeli
«
 Szansa
dla Żoliborza
bez szansy dla
mieszkańców.
«
 Konsultacje
społeczne
Żoliborzan
dn.26.03.2009r.
zorganizowane
w Urzędzie
Gminy przez
Zarząd
Stowarzyszenia
Żoliborzan
«
Linki
 Poseł na Sejm RP dr Artur Górski z PiS. 
 Prof.zw.dr.hab.
Jerzy J.Korczak
 
 CD i MC
z recitali
i spektakli
Galerii i Teatru
Bogny Lewtak
-Baczyńskiej
 
 Wydawnictwo BL-B 
 Genealogia rodziny Baczyńskich. 
Kontakt
 Dane
teleadresowe.
«

Bogna Lewtak-Baczyńska

Malarstwo a film - podobieństwa i związki.
Rozważania o malarstwie z 1977 r.
   Encyklopedyczna definicja malarstwa przedstawia je jako podstawową gałąź sztuk, której istotą jest posługiwanie się linią i barwą (niekiedy tylko plamą barwną). Jest to dosyć skrótowa definicja ale może nam posłużyć jako punkt wyjścia.
   Wajda stwierdził, że malarstwo działa na płaszczyźnie, a film w przestrzeni. Muszę zaprzeczyć. W filmie w przestrzeni działa tylko oko kamery, a obrazy zarejestrowane przez nie wyświetlane są na płaszczyźnie ekranu o formie, która jest odpowiednikiem blejtramu. W malarstwie również występuje działanie w przestrzeni, bo rejestrowanie (jeśli chodzi np. o przetwarzanie natury w malarstwie przedstawiającym) przeprowadza zamiast oka kamery - oko ludzkie i za pomocą pędzla przenosi na ekran płótna. W tym wypadku nie ma analogii ani w literaturze, ani w muzyce, ani w teatrze.
   Muzyka tak w malarstwie jak i w filmie może być wartością uzupełniającą nastrój emocjonalny. Dlatego przy wyświetlaniu filmów o malarstwie daje się odpowiedni do ich treści podkład muzyczny (podobnie jak się to robi w filmach) , dlatego często stosuje się muzykę jako tło do oglądania wystaw malarskich i słucha się często odpowiedniej muzyki przy procesie tworzenia prac malarskich o określonej tematyce gdyż pomaga to w interpretowaniu własnej pracy, w przeżywaniu, w skupieniu. I malarstwo i film indywidualizują przedmioty. (Np. film, w którym bohaterem jest piłeczka palantowa, obrazy Boscha, martwe natury). I malarstwo i film mogą istnieć bez muzyki, choć oczywiście w filmie jest ona bardziej potrzebna. Można także powiedzieć, że film jest bardziej zależny od plastyki niż od muzyki.
   Film jest sztuką przedstawiającą. Malarstwo może być przedstawiające i nie przedstawiające. Nie przedstawiające można śmiało porównać z muzyką pod względem komponowania, oparcia na abstrakcyjnym myśleniu, logice kompozycyjnej, ekspresji, emocji, nastroju (barw). Przedstawiające malarstwo tak jak i film, którego jest jakby odpowiednikiem, ma pewne związki z literaturą i teatrem.
Film ma bogatsze związki z malarstwem niż z innymi dziedzinami sztuki, gdyż malarstwo przedstawiające też jest opowiadaniem przy pomocy środków plastycznych, zgodnie ze scharaktyzowaniem filmu przez Wajdę. Ktoś mógłby się obrazić, że tak staram się połączyć malarstwo z literaturą. Ale przecież jest to właściwie gra słów. Malarstwo przedstawiające jeśli ma wyraz to znaczy, że ma treść. Treść to już jest literatura. Nie chodzi tu o dominantę literatury w malarstwie, o malarstwo ilustracyjne. Chodzi o malarstwo przedstawiające, z wyrazem, z wyrazem czyli z treścią. Z treścią czyli chociaż z "mini-fabułą". Nie jest to taka istotna różnica - ruchome obrazy połączone fabułą (jak to mówi Panofsky) a opowiadanie z użyciem środków plastycznych (jak twierdzi Wajda). Oznacza to po prostu, że przy tworzeniu określonego typu artystycznego filmu jest potrzebna plastyczna jego oprawa i literackie powiązanie. Dwa elementy, które mogą być w różnym do siebie stosunku, ale na pewno żaden z nich nie może być w filmie zupełnie pominięty. Zawsze kolejne plastyczne obrazy nawet w filmie najbardziej awangardowym połączone są jedną myślą (literatura), a już zupełnie niemożliwe jest rezygnowanie ze strony plastycznej filmu. Przestałby istnieć. Film to malowanie kamerą na taśmie, a malarstwo to rejestrowanie pędzlem na płótnie.
   Następnym podobieństwem filmu i malarstwa jest to, że praca malarska i film mają w przeciwieństwie do teatru charakter nieciągły, a wynik trwały.
   Scenariusz filmu i opis zamierzonego obrazu nie dają takiego pojęcia o projektowanym zamierzeniu jak to jest możliwe w stosunku do sztuki teatralnej. Ponadto literaturę i teatr, ponieważ opierają się na słowie należy przede wszystkim czuć. Film i malarstwo interpretują życie i przedstawiają naszą wyobraźnię.
I film i malarstwo mogą być zaangażowane w sprawy społeczne. Malarstwo również potrafi tak jak teatr i literatura, a czego nie potrafi muzyka, przedstawić czas.
Planowanie filmu - wnętrz i kostiumów, charakteryzacji i montażu również opiera się na zasadach komponowania malarstwa, zestawień plastycznych.
Kolor w filmie i w malarstwie ma estetyczne, emocjonalne i muzyczne działanie. Gama biało-czarna czy monochromatyczna czyli przez to oparta na dużych kontrastach (większych niż w filmie barwnym) podkreśla dramatyzm i specyfikę filmu. I na ogół z tym zamierzeniem jest używana jak np. w słynnym filmie amerykańskim Pt. "Incydent".
Film na ekranie stwarza ogromne poczucie przestrzeni poprzez odpowiednią zmianę ujęć i eksponowanie detalu. To samo jest możliwe w malarstwie. Jedno czym ogromnie dominuje film i co jest nieosiągalne w malarstwie, to uprzestrzennienie czasu i powstawanie przestrzeni między obrazem i dźwiękiem.
   Film i malarstwo o czym pisałam mają ogromne możliwości "scenograficzne". Istnieje poza tym jeszcze jedno podobieństwo. Wajda mówi o sfałszowanym skrócie, który daje satysfakcję podobną poezji, używanym często w filmie dla osiągnięcia głębi ekspresji. Na przykład upadek Szczuki w filmie "Popiół i diament" w ramiona zabójcy i końcowe kadry filmu. Podobne rozwiązania spotyka się w malarstwie, w programie telewizyjnym dla dzieci Szymon Kobyliński nazwał je "szlachetnymi fałszerstwami" i podał za przykład "Czwórkę" Chełmońskiego, w której konie pędzą z niespotykaną wręcz ekspresją i oddaniem ruchu : po sprawdzeniu fotograficznym okazuje się, że konie nie mogą być w takim ruchu, ale daje to wrażenie bardziej prawdziwego ruchu, niż gdyby konie miały autentyczny fotograficzny ruch. I chyba ostatnia sprawa. Film, cytując Wajdę, trzeba tak "zobaczyć" jak dzieło malarskie. Tak jak film potrafi przekazywać doświadczenie psychologiczne wprowadzając oko widza do świadomości postaci tak i malarstwo poprzez swoje środki wyrazu ma tę możliwość pokazywania najskrytszych myśli swoich bohaterów i chyba tego faktu już nie trzeba tłumaczyć.
Poza tym malarstwo i film operują ruchem, nastrojem i refleksją.
   W ten sposób rozpatrując problem doszłam do wniosku, że malarstwo i film mają tak podobne oddziaływanie (tylko film bardziej narzucające się, bo wzmożone dynamiką, szybką akcją i atakującym dźwiękiem), że film o wysokich walorach artystycznych można nazwać filmem o malarskim oddziaływaniu. Tym bardziej malarskim im dany film ma więcej wyrazu.
Bo dobre aktorstwo jest odpowiednikiem znakomicie scharakteryzowanych postaci na płótnie, dobra akcja jest równoznaczna z napięciem jakie przekazuje obraz, scenografia, kostiumy, charakteryzacja, gama kolorystyczna są odpowiednikami stylu pociągnięcia pędzlem, wyczucia koloru i osiągnięć formalnych.
   Bibliografia :


 1. Film jako sztuka - R. Arnheim,
 2. Film i rzeczywistość - A. Bazin,
 3. Kino i wyobraźnia - E. Morin,
 4. O wykorzystywaniu tradycji malarstwa w sztuce filmowej - Nowa kultura nr 30 - Nałęcki, A.Wajda,
 5. Związki plastyki i filmu - Rozmowa z A.Wajdą, Projekt 69 nr 5/8,
 6. Człowiek zwielokrotniony - C. Dorfles,
 7. Funkcje malarstwa - F. Leger,
 8. Film, sztuka w ewolucji - B. Michałek,
 9. Odbiorcy i twórcy o plastyce - Miesięcznik Literacki:
  M. Czerwiński, N. Drozdowski, A. Małachowski, B. Suchodolski, Wł. Terlecki, St. Lem, J.Krasiński, T. Dominik, A. Kobzdej, R. Ziemski, St. Gierowski, J. Sempoliński, Wł.Wejman, T. Brzozowski, Zb. Makowski, A. Strumiłło, E. Rosenstein,
 10. Studia z historii sztuki - E. Panofsky,
 11. teksty o muzyce współczesnej Resfacta.Karta z dziejów semiologicznej koncepcji filmu - J.Sławiński. Czy upadek filmu ? - R.Jacobson, O estetyce filmu - J.Mukarowskiej,
 12. Nieobojętna przyroda - S. Eisenstein,
 13. O języku filmowym - Forum Nr 1 (136),
 14. Wywiad z Fellinim - Forum Nr 41 (236),
 15. Film i sztuka pisania - Forum Nr 5 (148),
 16. Jedno pytanie wiele odpowiedzi - Forum Nr 1 (352),
 17. Mówi Elia Kazan - Forum nr 19 (236),
 18. Czy każdy może nakręcić film ? - Forum Nr 44 (187),
 19. W poszukiwaniu śladów uczuć i problemów o szerszym zasięgu - Forum Nr 41 (286),
 20. Druga kolebka życia - Forum Nr 41 (184),
 21. Film - sztuka młodzieży - Forum Nr 12 (207),
 22. O języku filmowym - Forum nr 1 (196),
 23. Notatnik leniwego kinomana,
 24. Próba sensu - K. T. Toeplitz,
 25. Film Polski od A do Z - K. Janicki,
 26. Współczesne teorie filmowe - zbiór pod red. nauk. A. Helman,
 27. Pejzaż semiotyczny - Umberto Eco,
 28. Malerei, Fotografie. Film - Moholy - Nagy Laszko,
 29. Wielka Encyklopedia Powszechna,
 30. Historia Filmu Radzieckiego - Rotisław Jurgieniev,
 31. 200 filmów tworzy najnowszą historię kina - J. Płażewski,
 32. Dzienniki - W. Gombrowicz,
 33. Andrzej Wajda - B. Mruklik,
 34. Michelangelo Antonioni - M. Książek - Konicka.


Copyright © 2007 Well-Art       All rights reserved ! ®